top of page

proces_k
meč, a potom razgovor o učinjenom

19. januar 2011. kc grad

"proces_k" je istraživačko-umetnički projekat usmeren na analizu kreativnog procesa i delovanje spoljne kontrole. otvara niz pitanja: na koji način se kreativni proces oblikuje u zavisnosti od sredine, njenih pritisaka ili očekivanja? da li različit stepen slobodne umetničke volje menja formalnu i značenjsku dimenziju kreativnog ishoda? kako umetnik doživljava i kako transponuje nametnuta ograničenja tokom procesa? može li se kreativnost sačuvati u uslovima rigidnih kontekstualnih datosti? kao umetnički eksperiment koji se oslanja na rezultate novog istraživanja izvedenog u saradnji sa 26 umetnika iz srbije, "proces_k" ispituje strukturu, poreklo i dejstvo (ne)vidljive cenzure u savremenoj umetničkoj praksi.

a.  meč,  sa početkom u 18.00, 18.30. i  19.00. 
meč je posvećen subjektivnom iskustvu umetnika tokom nastajanja nove forme. sadrži fragmente razgovora sa autorima koji su u istraživanju učestvovali: iskazi o kreativnom procesu postaju polazište izvođačkog akta u kome se,  za pažnju i malo svetla, bore tri izvođača. publika procenjuje.  

na proceni: jelena ilić, đorđe branković i rade ćosić 
koncept: miloš paunović i irena ristić

b.   razgovor o učinjenom, sa početkom u 20.00
povod razgovora su rezultati meča, kao i objavljivanje studije početak i kraj kreativnog procesa autorke irene ristić, u izdanju hop.la!  studija je inspirisana komponentnom teorijom tereze amabile i predstavlja empirijski pretres novih uvida o socijalnoj uslovljenosti kreativnog čina. u fokusu su razvojni tokovi koje umetnici prepoznaju u situaciji stvaranja i fenomen spontanosti koji na različite načine može delovati na kreativni proces, kao i na percepciju estetskog ishoda.

učestvuju: biljana đurđević, sonja lončar, bojan babić i irena ristić 

razgovor sa autorkom i akterima istraživanja vodi vesna perić.

podrška: sekretarijat za kulturu skupštine grada beograda

bottom of page